... hier fehlt noch der Titel COMAPP - outcomes / Polish (Polski)
(Materiały do nauczania i uczenia się)


Podręcznik, Program, Lista wymaganych aplikacji dla Androida, Kwestionariusze

Możesz najpierw pobrać podręcznik, który zawiera dobre praktyki oraz program zajęć dla trenerów/trenerek, jak również stanowi wprowadzenie do całego warsztatu COMAPP. Wszystkie materiały, do których odwołuje się podręcznik wraz z programem zajęć dla trenerek/trenerów, są uporządkowane według pięciu tematów/dni. Zapraszamy do pobrania i wykorzystania tych materiałów dla celów non-profit!

 • Podręcznik COMAPP / instruktor >>>
 • Program  / instruktor >>>
 • Materiały: Program / studenci (Materiały 1) >>>
 • Materiały: Lista wymaganych aplikacji dla Androida (Materiały 2)
 • >>>
 • questionnaire for trainers >>>
 • Kwestionariusz 1 / studenci >>>
 • kwestionariusz 2 / studenci >>>

Wprowadzenie to zajęć (cele, zawartość, metodologia) i zapoznanie uczestników. Techniki wywiadów dziennikarskich. Spacer dźwiękowy: nagrania wywiadów, dźwięków i dokumentacja fotograficzna . (Dzień 1)

Kolejność poszczególnych materiałów jest podyktowana rozkładem programu zajęć (dzień 1):

 • Prezentacja Power Point: „COMAPP: cele, metody i mapping” >>>
 • Przykłady internetowych map na stronie internetowej COMAPP >>>
 • Materiały: "Nagrywanie dźwięków smartfonem" (Materiały 3) >>>
 • Materiały: "Wywiady dziennikarskie" (Materiały 4) >>>
 • Materiały: "Tworzenie hotspotów" (Materiały 5) >>>
 • Materiały: "Proste ćwiczenie z ekologii akustycznej Przygotowanie lokalnych map " (Materiały 6) >>>

Tworzenie interaktywnego hotspotu: cyfrowa edycja dźwięków i zdjęć, kompozycja tekstu online. (Dzień 2)

Kolejność poszczególnych materiałów jest podyktowana rozkładem programu zajęć (dzień 2):

 • Prezentacja Power Point: „COMAPP: cele, metody i mapping>>>
 • Materiały: "Projektowanie za pomocą COMAPP-generatora" (Materiały 7) >>>
 • wolne oprogramowanie: "IrfanView" >>>
 • Materiały: "Audacity" (Materiały 8) >>>
 • Podręcznik: "Audacity 2.0" >>>

Przestrzeń internetowa, tworzenie interaktywnych map internetowych za pomocą generatora OpenStrettMap (OSM). (Dzień 3)

Kolejność poszczególnych materiałów jest podyktowana rozkładem programu zajęć (dzień 3):

 • Materiały: "Tworzenie środowiska sieci web" (Materiały 9) >>>
 • Materiały: "Mapy w Internecie" (Materiały 10) >>>
 • Materiały: "Wskazówki do obsługi generatora OSM Podręcznik: Generator OSM" (Materiały 11) >>>
 • Podręcznik: "Generator OSM " >>>
Tworzenie indywidualnych stron internetowych, geocaching. (Dzień 4)
Kolejność poszczególnych materiałów jest podyktowana rozkładem programu zajęć (dzień 4):

 • Materiały: "Tworzenie środowiska sieci web" (Materiały 9) >>>
 • Materiały: "Tworzenie projektów OSM" (Materiały 12) >>>
 • Strony internetowe Geocaching: geocaching.com, opencaching.com, opencaching.org
 • Materiały: "Geocaching z Columbusem" (Materiały 13) >>>
 • Podręcznik: "Geocaching" >>>
Umiejętności nauczania i uczenia. (Dzień 5)
Kolejność poszczególnych materiałów jest podyktowana rozkładem programu zajęć (dzień 5):

 • Prezentacja Power Point: "COMAPP nauczanie i uczenie się" >>>
 • Materiały: "Style uczenia się" (Materiały 14) >>>
 • Materiały: "Skrzynka z narzędziami" (Materiały 15) >>>
 • Materiały: "Studium przypadku" (Materiały 16, angielski) >>>
 • Materiały: "Planowanie szkolenia medialnego" (Materiały 17) >>>
 • Materiały: "Plan szkolenia (formularz)" (Materiały 18) >>>
 • Prezentacja Power Point: "COMAPP ewaluacja" >>>
 • Materiały: "Głowa i serce Ewaluacja" (Materiały 19) >>>... hier fehlt noch der Titel

COMAPP-Community Media Applications and Participation, supported by EU "Lifelong Learning"        contact/legal issues